Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Newsletter

Regulamin Newslettera

Właścicielem sklepu internetowego "sklep.energy2000.pl" jest Tomasz Leński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E2K Sp. z o.o. (dalej zwany Usługodawcą).

Dzięki Newsletterowi - informacjom handlowym firmy E2K Sp. z o.o. w nim zawartym, wysyłanym poprzez pocztę elektroniczną, mają Państwo regularny dostęp do aktualnych ofert, nowości i okazji cenowych. Zasady korzystania z usługi przesyłania Newslettera sklepu internetowego "Sklep.energy2000.pl" (dalej zwany Newsletter) przedstawiają się następująco:

I.

 1. Usługodawca informuje, iż Newsletter stanowi informację handlową w świetle przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającą aktualne oferty, nowości i okazje cenowe dostępne na domenie internetowej www.sklep.energy2000.pl.

   

 2. Usługodawca informuje, iż usługa Newslettera jest bezpłatną usługą, która nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, świadczoną w nieregularnych odstępach czasu przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, poprzez przesyłanie na wskazane przez Usługobiorcę adresy e-mail informacji handlowych.

   

 3. Usługodawca uprzejmie zwraca się do Państwa o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi przesyłania Newslettera.

  II.
 1. W celu prawidłowego korzystania z Newslettera wymagane jest połączenie z siecią Internet, posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może On samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.

   

 2. Aby skutecznie zapisać się do usługi Newslettera Usługobiorca powinien:

  a. połączyć się on-line ze stroną Usługodawcy;
  b. podczas składania zamówienia wpisać poprawny adres mailowy;
  c. potwierdzając akceptację regulaminu przy składaniu zamówienia, Usługobiorca wyraża zgodę na korzystanie z Newslettera.

 3. Potwierdzenie zapisania się do usługi Newslettera, o której mowa w pkt. 2 lit. c powyżej, skutkuje rozpoczęciem świadczenia przez Usługodawcę usługi przesyłania Newslettera na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny.

   

 4. Podanie nieistniejącego adresu e-mail do systemu teleinformatycznego nie wywołuje żadnych skutków. Podanie adresu elektronicznego bez symbolu @ (pot. małpa) do systemu teleinformatycznego uniemożliwia zapisanie się do usługi Newsletter, co skutkuje wyświetleniem komunikatu z prośbą o podanie prawidłowego adresu e-mail. Tylko podanie prawidłowego (istniejącego) adresu e-mail skutkuje wysłaniem do Usługobiorcy wiadomości z linkiem weryfikacyjnym.

   

 5. Zapisanie się do usługi Newslettera przez Użytkownika, w sposób opisany w pkt. 2 powyżej, stanowi wyrażenie przez Użytkowanie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego Newslettera.

   

 6. Zgoda, o której mowa w ust. 2 lit. c powyżej, brzmi następująco: „Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tomasza Leńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą E2K Sp. z o.o., moich danych osobowych przekazanych Państwu w zakresie podanego adresu e-mail w celu dostarczania aktualnych informacji handlowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Usługobiorca posiada prawo dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz   ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przeniesienia,  wniesienia sprzeciwu”, ponadto Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych, o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanego adresu e-mail przez Tomasza Leńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą E2K Sp. z o.o. w celach marketingowych i promocyjnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Usługobiorca posiada prawo dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz   ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przeniesienia,  wniesienia sprzeciwu”.

   

 7. Usługodawca włączy podany mu adres elektroniczny Usługobiorcy do bazy adresowej i będzie korzystać
  z tego adresu wyłącznie w celu wykonywania usługi Newslettera.

   

 8. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem tej usługi oprócz adresu elektronicznego Usługobiorcy nie przetwarza jakichkolwiek innych danych osobowych Usługobiorcy związanych z tą usługą.

   

 9. Usługodawca oświadcza, iż w ramach świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie Usługobiorców obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

   

 10. Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

   

 11. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się
  o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację - uzyska zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w Kodeksie postepowania cywilnego, Ustawie o ochronie konkurencji
  i konsumentów.

   

 12. Poza wskazanymi powyżej sposobami pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma ponadto możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  III.
 1. Reklamacje w zakresie niniejszej usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny: sklep@energy2000.pl

   

 2. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Usługobiorcy, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu.

   

 3. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę.

   

 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy.

IV.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca - Tomasz Leński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E2K Sp. z o.o., adres: Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem NIP: 5512649870, REGON: 389271810.

   

 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: sklep@energy2000.pl lub tel.: +48 33 876 88 12 wew.23.

   

 3. W związku ze świadczeniem Usługi Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników.

   

 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać odpowiednio:

  a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na subskrypcję bezpłatnego Newslettera; albo
  b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu oferowania Użytkownikom produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, na podstawie stosownych zgód, o ile takie zgody zostały udzielone.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

 6. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.

   

 7. Użytkownik posiada prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz   ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przeniesienia,  wniesienia sprzeciwu.

   

 8. Wyrażona przez Użytkownika zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres e-mail: sklep@energy2000.pl

   

 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

 10. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

   

 11. Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.

   

 12. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

   

 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę można znaleźć w Polityce Prywatności domeny internetowej www.sklep.energy2000.pl.

  V.
 1. Usługodawca informuje, iż Usługobiorca może w każdym momencie odstąpić od umowy przesyłania Newslettera. Przepisy prawa o wyłączeniu możliwości odstąpienia od umowy nie mają zastosowania w tym przypadku.

   

 2. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, o których mowa w pkt. IV ppkt. 2 Regulaminu.

   

 3. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Oferta usługi Newslettera wiążę Usługodawcę do momentu zaprzestania świadczenia takiej usługi. Za moment zaprzestania świadczenia usługi przesyłania Newslettera uważa się usunięcie ze strony internetowej Usługodawcy formularza, za pomocą którego można zapisać się do usługi Newsletter. Usługobiorca skutecznie zapisując się do przedmiotowego Newslettera zawiera z Usługodawcą umowę o przesyłanie bezpłatnego Newslettera na czas nieokreślony. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

   

 4. Niniejszy regulamin jest udostępniany na stronie internetowej www.sklep.energy2000.pl. Może on zostać pozyskany, odtwarzany, a jego treści utrwalone za pomocą kliknięcia w link, za pośrednictwem którego zostanie pobrany plik w formacie pdf z treścią niniejszego regulaminu.

   

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.19.

   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl